Regulamin Loterii Promocyjnej „TAK smakuje wygrana” zwany dalej „Regulaminem”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii promocyjnej.
Loteria Promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Loterią", jest prowadzona pod nazwą „TAK smakuje wygrana”.

2. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię oraz cel Loterii.
Organizatorem Loterii, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest Happen House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-973 Warszawa), przy ul. Brukselskiej 20, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 392152, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 113-28-42-759, Regon 143342882. Loteria organizowana jest w celu promocji produktów Develey Polska Sp. z o.o. wśród konsumentów.

3. Nazwa organu wydającego zezwolenie.
Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

4. Obszar, na którym jest urządzana Loteria.
Loteria urządzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Czas trwania Loterii.
Loteria trwa od dnia 01.06.2018 roku do dnia 14.10.2019 roku.

6. Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie produkty które znajdują się w ofercie Develey Polska Sp. z o.o. zwane dalej „Produktami Promocyjnymi” takich marek jak: Develey, Univer, Olivana, Kikkoman, TABASCO®, Del Monte, Mutti, Funtastic, Del Castello.

7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej.
Promocyjna sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Loterii rozpoczyna się w dniu 01.06.2018 roku i kończy w dniu 31.05.2019 roku. Organizator zastrzega, że zakup Produktów Promocyjnych przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.

NAGRODY W LOTERII
8. Wykaz nagród:
Nagroda główna - Thermomix o wartości 5.199 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 578 zł (nagroda dodatkowa przeznaczona jest na zapłatę podatku dochodowego od  wygranej w Loterii przez Organizatora. Uczestnik wyraża zgodę na potrącenie kwoty podatku dochodowego z wygranej) – 4 nagrody o łącznej wartości 23.108 zł.

Nagrody miesiąca. Nagroda I stopnia - naczynie Philipiak o wartości 1490 zł brutto – 36 nagród o łącznej wartości 53.640 zł brutto.

Nagroda II stopnia -  urządzenie AirSensor o wartości 349 zł brutto - 36 nagród o łącznej wartości 12.564 zł brutto.

Nagroda III stopnia – urządzenie Greentest o wartości 349 zł brutto - 36 nagród o łącznej wartości 12.564 zł brutto

Nagroda IV stopnia – Koszyk zakupowy w postaci rabatu w wysokości 50 zł netto na zakupy w e-sklepie Develey - 960 nagród o łącznej wartości 48.000 zł netto.

Łączna pula nagród wynosi 149.876 zł

DANE OSOBOWE
9. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Loterii jest Develey Polska Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (03-308) ul. Platerówek 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy w Warszawie, pod numerem KRS 0000040165, NIP: 5241017996. Kapitał zakładowy w wysokości: 9 660 000,00 zł. Administrator danych osobowych powierzy Spółce Happen House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-973 Warszawa), przy ul. Brukselskiej 20 przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, - zakupy dokonane w sklepie dostępnym pod adresem develey.pl oraz zadania wykonane zgodnie z punktem 20 Regulaminu w trakcie trwania Loterii, informacje o zakupie w sklepie stacjonarnym zgłoszonym do Loterii; dodatkowo w przypadku laureatów nagrody głównej numer PESEL (a w przypadku braku PESEL – adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo), numer dokumentu tożsamości. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Loterii jest zgoda Uczestnika. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w przypadku osoby składającej reklamację jest art. 61 ust. 3 pkt 11 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165), zaś osoby wnoszącej o wydanie imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej jest art. 20 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165). Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celach związanych z  przeprowadzeniem Loterii, przez czas trwania Loterii oraz dodatkowo 6-m-cy jako czas niezbędny do obsługi roszczeń. Dane laureatów są przetwarzane przez okres 5 lat następujących po roku w którym nastąpiła wypłata/wydanie nagród w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Loterii i wydania nagrody. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii przez Uczestnika oraz rezygnacją z nagrody przez laureata Loterii. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Uczestnik zobowiązany jest podawać wyłącznie dane prawdziwe oraz aktualizować je w razie jakichkolwiek zmian. Uczestnicy Loterii przystępując do Loterii mogą opcjonalnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu przez Develey Polska Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (03-308) ul. Platerówek 3 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących, z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celach marketingowych, w tym także do kontaktu telefonicznego, przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym na wskazany adres e-mail i numer telefonu zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). Niewyrażenie tej zgody nie wyklucza uczestnictwa z Loterii.

UCZESTNICY LOTERII
10. Uczestnikiem Loterii, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt 11 niniejszego Regulaminu), występująca w niniejszej Loterii w charakterze konsumenta w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego i spełniająca warunki Regulaminu, która:
a) jest zarejestrowana na stronie www.develey.pl lub www.taksmakujewygrana.pl,
lub
b) w dniach 01.06.2018 roku - 31.05.2019 roku zarejestruje się na stronie www.develey.pl lub www.taksmakujewygrana.pl.
Uczestnik identyfikowany jest poprzez dane osobowe, e-mail oraz numer telefonu, które podał podczas rejestracji na stronie www.develey.pl lub www.taksmakujewygrana.pl oraz w formularzu rejestracyjnym do Loterii.

11. Nagród w Loterii nie może otrzymać Zarząd oraz pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

12. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII
13. Loteria podzielona jest na 12 etapów odbywających się w następujących terminach:
I etap odbywa się w dniach 01.06.2018 r. – 30.06.2018 r.
II etap odbywa się w dniach 01.07.2018 r. – 31.07.2018 r.
III etap odbywa się w dniach 01.08.2018 r. – 31.08.2018 r.
IV etap odbywa się w dniach 01.09.2018 r. – 30.09.2018 r.
V etap odbywa się w dniach 01.10.2018 r. – 31.10.2018 r.
VI etap odbywa się w dniach 01.11.2018 r. – 30.11.2018 r.
VII etap odbywa się w dniach 01.12.2018 r. – 31.12.2018 r.
VIII etap odbywa się w dniach 01.01.2019 r. – 31.01.2019 r.
IX etap odbywa się w dniach 01.02.2019 r. – 28.02.2019 r.
X etap odbywa się w dniach 01.03.2019 r. – 31.03.2019 r.
XI etap odbywa się w dniach 01.04.2019 r. – 30.04.2019 r.
XII etap odbywa się w dniach 01.05.2019 r. – 31.05.2019 r.

14Aby wziąć udział w Loterii należy:

14.1 W dniach 01.06.2018 roku - 31.05.2019 roku dokonać zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego w sklepie detalicznym na terenie Polski. W przypadku zakupu więcej niż jednego Produktu Promocyjnego na jednym Dowodzie Zakupu, Uczestnikowi nie przysługuje na ten Dowód Zakupu możliwość dokonania większej liczby zgłoszeń do Loterii. Jeden Dowód Zakupu uprawnia do jednego zgłoszenia do Loterii.

14.2 W dniach 01.06.2018 roku - 31.05.2019 roku zarejestrować się do Loterii. Podczas rejestracji Uczestnik zobowiązany jest w formularzu rejestracyjnym do Loterii:
a) podać imię, nazwisko,
b) podać numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail,
c) podać numer Dowodu Zakupu,
d) zaznaczyć oświadczenie o pełnoletności i braku przesłanek do wyłączenia z Loterii (dotyczy pkt 11 Regulaminu),
f) zaznaczyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Loterii,
zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii.
g) wgrania do formularza czytelnego zdjęcia (w formacie JPG lub PDF o max rozmiarze maksymalnie 5 MB) Dowodu Zakupu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego z numerem zgodnym z podanym w zgłoszeniu do Loterii poprzez skorzystanie z funkcji tego formularza polegającej na możliwości dołączenia pliku ze zdjęciem.
Formularz rejestracyjny zawiera również pole z captcha do uzupełnienia przez Uczestnika.
Dodatkowo Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Niewyrażenie tej zgody nie wyklucza uczestnictwa w Loterii.
Po prawidłowej rejestracji, ukaże się komunikat informujący, iż wypełniony formularz został zarejestrowany do Loterii. Po ukazaniu się tego komunikatu, Uczestnik otrzymuje status Uczestnika zarejestrowanego w Loterii i zostaje utworzone konto Uczestnika zwane dalej „Kontem Uczestnika”. Wszystkie przyznane przez Organizatora Losy, są widoczne na Koncie Uczestnika. Po przyznaniu statusu Uczestnika zarejestrowanego, Uczestnik otrzymuje, tez wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji w Loterii.
Zgłoszenie do Loterii musi być dokonane wyłącznie poprzez osobiste wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Uczestnika, bez użycia narzędzi programistycznych, algorytmów lub skryptów dokonujących automatycznego zgłoszenia w miejsce Uczestnika.
W przypadku spełnienia po raz kolejny warunku zakupowego określonego w pkt 14.1, Uczestnik po zalogowaniu się na swoje Konto Uczestnika musi spełnić tylko warunek określony w pkt 14.2 c) i g).

14.3 Zachować oryginał paragonu fiskalnego lub fakturę VAT (faktura VAT może być wystawiona tylko na osobę fizyczną bez związku z prowadzeniem działalności gospodarczej).
Oryginał paragonu fiskalnego lub faktura VAT zwane są w dalszej części Regulaminu „Dowodem Zakupu”.
Organizator zastrzega, iż na Dowodzie Zakupu powinna znajdować się identyfikowalna nazwa Produktu Promocyjnego. W przypadku braku identyfikowalnej nazwy Produktu Promocyjnego, Uczestnik zobowiązany jest poprosić placówkę handlową o potwierdzenie na odwrocie Dowodu Zakupu, które zakupione produkty są Produktami Promocyjnymi.


15. Organizator zastrzega, iż Uczestnik może tylko raz utworzyć Konto Uczestnika w Loterii.

16. W przypadku dokonania błędnej rejestracji do Loterii (np. nie podaniu wszystkich wymaganych danych), Uczestnik otrzymuje informację na stronie, że zgłoszenie zawiera błąd i Uczestnik nie został zarejestrowany do Loterii.

17. Po prawidłowej rejestracji do Loterii zgodnie pkt. 14b, Organizator przyznaje Uczestnikowi 1 Los w Loterii zwany dalej „Losem”.

18. Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik przystępując do Loterii może korzystać wyłącznie z jednego numeru telefonu oraz jednego adresu e-mail. Ten sam numer telefonu lub adres e-mail nie może być użyty przez więcej niż jednego Uczestnika w Loterii. Jako numer telefonu oraz adres e-mail właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten numer który został podany w formularzu rejestracyjnym na stronie www.develey.pl lub www.taksmakujewygrana.pl. Dany numer telefonu oraz adres e-mail traktowany jest w Loterii jako odrębny Uczestnik. Zarejestrowanie się na stronie www.develey.pl lub www.taksmakujewygrana.pl przez tego samego Uczestnika z podaniem innego numeru telefonu lub adresu e-mail, a także zgłoszenie udziału w Loterii przez dwóch lub więcej Uczestników z podaniem tego samego numeru telefonu lub adresu e-mail, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Loterii i pozbawienia go prawa do nagrody.

19. W przypadku, gdy podczas rejestracji do Loterii podano numer telefonu, który już wcześniej był zarejestrowany w Loterii, jednakże razem z innym adresem e-mail, lub podano adres e-mail, który już wcześniej był podany w innym formularzu rejestracyjnym do Loterii, jednakże razem z innym numerem telefonu, zgłoszenie podlega automatycznemu odrzuceniu oraz wyświetlony jest komunikat informujący Uczestnika, że taki numer telefonu lub adresem e-mail, został już zarejestrowany w Loterii. Przyznawanie dodatkowych Losów 20. Każdy Uczestnik za spełnienie warunków określonych poniżej otrzymuje następującą ilość Losów z zastrzeżeniem pkt 21:
dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego w sklepie detalicznym lub internetowym (z wyłączeniem e-sklepu Develey). Los przyznawany jest za zakup co najmniej jednego Produktu Promocyjnego na Dowodzie Zakupu. Jeden Dowód Zakupu uprawnia do jednego zgłoszenia do Loterii. W tym przypadku Uczestnik zobowiązany jest zachować Dowód Zakupu – 1 Los;
udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie tygodnia na stronie https://develey.pl/swiat-rozrywki/ - 1 Los;
udzielenie prawidłowej odpowiedzi na zagadkę filmową tygodnia na stronie https://develey.pl/swiat-rozrywki/ - 1 Los;
wypełnienie ankiety na temat przepisu na stronie https://develey.pl/wiedza-i-przepisy/ - 5 Losów;
wypełnienie ankiety lub quizu na stronie:
www.taksmakujejakosc.pl - 1 Los lub
www.ekspertzdrowegosmaku.pl - 1 Los lub
www.mutti-jakoscbezkompromisow.pl - 1 Los,
za przyznanie punktów w ramach Ostrej Promocji na stronie https://develey.pl/promocje/ostra-promocja/ - 1 Los;
za zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych w e-sklep Develey (Los przyznawany jest za dokonanie zamówienia co najmniej jednego Produktu Promocyjnego, a nie ilość zamówionych Produktów Promocyjnych) na stronie https://develey.pl/sklep/ - 2 Losy.


21. Organizator zastrzega, iż w danym etapie Loterii Organizator przyznaje maksymalnie:
a) 1 Los za spełnienie warunków określonych w pkt 20 a),
b) 4 Losy za spełnienie warunków określonych w pkt 20 b) - z zastrzeżeniem iż każdy Los jest przyznawany w innym tygodniu danego etapu za udzielenie prawidłowej odpowiedzi,
c) 4 Losy za spełnienie warunków określonych w pkt 20 c) - z zastrzeżeniem iż każdy Los jest przyznawany w innym tygodniu danego etapu za udzielenie prawidłowej odpowiedzi,
d) 5 Losów za spełnienie warunków określonych w pkt 20 d),
e) 9 Losów za spełnienie warunków określonych w pkt 20 e) - z zastrzeżeniem iż każdy Los jest przyznawany za wypełnienie innej ankiety,
f) 1 Los za spełnienie warunków określonych w pkt 20 f).

22. Organizator zastrzega, iż Losy zostaną przyznane Uczestnikowi również w przypadku, gdy Uczestnik spełnieni warunki określone w pkt 20 b) lub c) lub d) lub e) w danym etapie, zanim zarejestruje się do Loterii i otrzyma status Uczestnika zarejestrowanego (z zastrzeżeniem, iż Losy takie przyznawane są tylko w etapie w którym nastąpi rejestracja Uczestnika do Loterii). Przykłady: W przypadku Uczestnika, który zarejestrował się do Loterii np. 14.06.2018 r., a spełnił warunek określony np. w pkt 20 b) w dniu 7.06.2018 r., wówczas Organizator w dniu 14.06.2018 r. przyzna Uczestnikowi jeden Los za spełnienie warunków określonych w pkt 20 b) w dniu 7.06.2018 r. W przypadku Uczestnika, który zarejestrował się do Loterii np. 14.07.2018 r., a spełnił warunek określony np. w pkt 20 b) w dniu 7.06.2018 r., wówczas Uczestnikowi nie przysługuje Los za spełnienie warunków określonych np. w pkt 20 b) w dniu 7.06.2018 r.

23. Jeden Dowód Zakupu uprawnia Uczestnika tylko do dokonania jednego zgłoszenia w Loterii. W przypadku kolejnego zgłoszenia tego samego Dowodu Zakupu pojawi się tekstowa informacja o błędnym Dowodzie Zakupu. Organizator zastrzega, iż w przypadku przesłania dwóch lub więcej zgłoszeń z tym samym Dowodem Zakupu, do Loterii zostanie zarejestrowany ten Dowód Zakupu i przyznany Los, który jako pierwszy został prawidłowo zarejestrowany do Loterii.

24. Organizator w trakcie przyznawania Losów w Loterii może dokonywać weryfikacji zgłoszonych Dowodów Zakupu pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności czy zostały wystawione przez sklep, którego nazwa i adres znajdują się na Dowodzie Zakupu i czy nie są sfałszowane. Dowód Zakupu na potrzeby niniejszej Loterii powinien być czytelny. W przypadku stwierdzenia, iż Dowód Zakupu nie spełnia warunków Regulaminu Los w Loterii nie jest przyznawany. W przypadku otrzymania przez Organizatora informacji ze sklepu, którego nazwa znajduje się na Dowodzie Zakupu, iż wskazany Dowód Zakupu nie został wystawiony przez ten sklep, jest podstawą wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Loterii poprzez anulowanie wszystkich przyznanych Losów i pozbawienia go prawa do nagrody. Weryfikacja Dowodów Zakupu i przyznanie/anulowanie Losów do danego etapu odbywa się nie później niż 1 dzień roboczy przed dniem losowania.

25. Organizator zastrzega, iż Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę miesiąca w danym etapie lub jedną nagrodę główną w trakcie trwania Loterii. W przypadku wygrania przez Uczestnika więcej nagród niż przewidzianych w Regulaminie, prawo takiego Uczestnika do kolejnej nagrody wygasa, a taka nagroda przechodzi na osobę rezerwową. W przypadku braku osoby rezerwowej, nagroda nie jest wydawana i pozostaje w posiadaniu Organizatora. W celu weryfikacji tego zastrzeżenia lub w przypadku zaistnienia wątpliwości czy Uczestnik podaje zgodnie z prawdą dane osobowe, Organizator może zażądać przedstawienia przez Uczestnika dowodu tożsamości lub przedłożenia jego kserokopii w ciągu 7 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia otrzymania e-maila z żądaniem (liczy się data przedłożenia do Organizatora) na adres: Happen House sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa.. W przypadku przesyłek, winny one być oznaczone dopiskiem „TAK smakuje wygrana ”. Żądanie takie Organizator wysyła z e-maila: loteriaDeveley@happen.pl najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od uzyskania przez Uczestnika nagrody, na e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. W przypadku niespełnienia tego warunku przez Uczestnika, prawo takiego Uczestnika do tej nagrody wygasa, a nagroda przechodzi na osobę rezerwową. W przypadku wyczerpania listy osób rezerwowych, niewydana nagroda pozostaje w posiadaniu Organizatora.

26. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników Loterii, w stosunku do których Organizator stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu, w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony poprzez użycie narzędzi programistycznych lub przez inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie strony internetowej Loterii bądź systemu loteryjnego, lub pozyskał Dowody Zakupu uprawniające do zgłoszenia w Loterii w sposób niezgodny z zasadami Regulaminu. Organizator może wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii, a dokonane przez niego zgłoszenia nie są uwzględniane w Loterii. Prawo takiego Uczestnika do nagrody wygasa.

LOSOWANIE NAGRÓD

27. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora pod nadzorem Komisji. Losowania odbywają się poprzez losowy wybór z urny losów oznaczonych cyframi z zakresu od 0 do 9, które utworzą liczbę, do której przyporządkowany jest zwycięski numer zgłoszenia zarejestrowany w bazie danych Organizatora. Jednocześnie ustala się następujące zasady dokonywania losowania z urn. W programie komputerowym każdemu zarejestrowanemu zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID od 0 do X). Losowanie zwycięskiego zgłoszenia polega na wylosowaniu z urn, losów z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego zgłoszenia. Liczba urn uzależniona jest od liczby prawidłowych zarejestrowanych zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Na przykład, gdy liczba prawidłowych zarejestrowanych Zgłoszeń wynosi 17251, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 2, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 4, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 5, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim zgłoszeniem będzie zgłoszenie o numerze (ID) 5142. Przy czym w przypadku urny zawierającej Losy z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) liczba i wartość cyfr uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku gdy pierwsza cyfra unikalnego numeru (ID) wynosi 2 wówczas w urnie znajdą się 3 Losy z cyframi 0, 1 oraz 2). W przypadku wylosowania zgłoszenia o numerze większym niż liczba prawidłowych zarejestrowanych zgłoszeń, wówczas losowanie jest przeprowadzane ponownie. Losowanie jest powtarzane tyle razy, ile nagród jest przewidzianych w danym losowaniu.

28. Terminy losowań nagród I, II, III oraz IV stopnia. W dniu 06.07.2018 r. odbywa się losowanie nagród I, II, III oraz IV stopnia spośród przyznanych Losów do I etapu.
W dniu 07.08.2018 r. odbywa się losowanie nagród I, II, III oraz IV stopnia spośród przyznanych Losów do II etapu.
W dniu 07.09.2018 r. odbywa się losowanie nagród I, II, III oraz IV stopnia spośród przyznanych Losów do III etapu
W dniu 05.10.2018 r. odbywa się losowanie nagród I, II, III oraz IV stopnia spośród przyznanych Losów do IV etapu.
W dniu 08.11.2018 r. odbywa się losowanie nagród I, II, III oraz IV stopnia spośród przyznanych Losów do V etapu.
W dniu 07.12.2018 r. odbywa się losowanie nagród I, II, III oraz IV stopnia spośród przyznanych Losów do VI etapu.
W dniu 08.01.2019 r. odbywa się losowanie nagród I, II, III oraz IV stopnia spośród przyznanych Losów do VII etapu.
W dniu 07.02.2019 r. odbywa się losowanie nagród I, II, III oraz IV stopnia spośród przyznanych Losów do VIII etapu.
W dniu 07.03.2019 r. odbywa się losowanie nagród I, II, III oraz IV stopnia spośród przyznanych Losów do IX etapu.
W dniu 05.04.2019 r. odbywa się losowanie nagród I, II, III oraz IV stopnia spośród przyznanych Losów do X etapu.
W dniu 09.05.2019 r. odbywa się losowanie nagród I, II, III oraz IV stopnia spośród przyznanych Losów do XI etapu.
W dniu 07.06.2019 r. odbywa się losowanie nagród I, II, III oraz IV stopnia spośród przyznanych Losów do XII etapu.
Podczas każdego losowania nagrody losowane są w następującej kolejności: 3 x nagroda I stopnia, 3 x nagroda II stopnia, 3 x nagroda III stopnia 80 x nagroda dzienna IV stopnia. Do każdego laureata nagrody I, II i III stopnia losowane są dwie osoby rezerwowe, które są oznaczone numerem zgodnym z wylosowanym zgłoszeniem.

29. Terminy losowań nagrody głównej. W dniu 07.09.2018 r. odbywa się losowanie nagrody głównej spośród Losów przyznanych do I, II i III etapu.
W dniu 07.12.2018 r. odbywa się losowanie nagrody głównej spośród Losów przyznanych do IV, V i VI etapu.
W dniu 07.03.2019 r. odbywa się losowanie nagrody głównej spośród Losów przyznanych do VII, VIII i IX etapu.
W dniu 07.06.2019 r. odbywa się losowanie nagrody głównej spośród Losów przyznanych do X, XI i XII etapu.
Podczas każdego losowania, losowany jest jeden laureat. Do każdego laureata losowane są dwie osoby rezerwowe, które są oznaczone numerem zgodnym z wylosowanym zgłoszeniem.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ NAGRODZIE IV STOPNIA
30. Najpóźniej kolejnego dnia roboczego od losowania nagrody IV stopnia, do każdego laureata, wysyłana jest wiadomość e-mail (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym do Loterii) informująca o wylosowanej nagrodzie oraz o warunkach, jakie musi spełnić Uczestnik, aby otrzymać nagrodę.

31. Prawo do odbioru nagrody wylosowany Uczestnik nabywa po złożeniu/dostarczeniu do Organizatora na adres: Happen House sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa, w ciągu 15 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia wysłania przez Organizatora e-maila zgodnie z pkt 30 (liczy się data złożenia/dostarczenia do Organizatora) następujących dokumentów:
- Wypełnionego i podpisanego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu,
- Oryginału Dowodu Zakupu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego, z numerem zgodnym z podanym podczas rejestracji do Loterii.
W przypadku składania tych dokumentów za pomocą przesyłki, winna ona być oznaczona dopiskiem „TAK smakuje wygrana”. Dokumenty, które zostaną złożone/dostarczone do Organizatora po 15 dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia wysłania e-maila z informacją o wygranej, nie są uwzględniane.

32. Jeżeli laureat nagrody IV stopnia nie spełnia warunków opisanych w pkt. 31 Regulaminu lub okaże się, że Dowód Zakupu jest sfałszowany, wówczas nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ NAGRODZIE GŁÓWNEJ ORAZ NAGODZIE I, II, III STOPNIA
33. W ciągu 2 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od losowania, podejmowane są próby nawiązania połączenia telefonicznego z wylosowanym Uczestnikiem, który został laureatem nagrody głównej Iub I, II, III stopnia. Połączenie telefoniczne dokonywane jest na numer telefonu wylosowanego Uczestnika, wpisany w formularzu rejestracyjnym do Loterii.

34. Uczestnik, który został laureatem nagrody głównej Iub nagrody I, II, III stopnia, zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w Loterii, podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania). Próba uzyskania połączenia z laureatem, podejmowana jest sześciokrotnie, przy czym, za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować od 4 do 6 sygnałów. W przypadku sygnału "zajętości" lub zgłoszenia skrzynki pocztowej, następna próba połączenia jest przeprowadzana po minimum 30 minutach. Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego z wylosowanym Uczestnikiem nie uda się uzyskać połączenia, wówczas podjęta jest próba nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszą osobą rezerwową, dla której jest powtórzona procedura z niniejszego punktu Regulaminu. Procedura jest powtarzana do momentu połączenia się z osobą rezerwową w kolejności wylosowania zgodnie z pkt 28 lub 29 Regulaminu, dla której jest powtórzona procedura niniejszego punktu Regulaminu. Procedura jest powtarzana do momentu wyczerpania listy osób rezerwowych. W przypadku niespełnienia ww. warunków przez żadną z osób rezerwowych, nagroda nie jest wydawana i pozostaje w posiadaniu Organizatora, a prawo do nagrody ulega przepadkowi.

35. Podczas rozmowy telefonicznej z z wylosowanym Uczestnikiem jest on powiadamiany o wygranej oraz warunkach nabycia prawa do odbioru nagrody. Prawo do odbioru nagrody wylosowany Uczestnik nabywa po złożeniu/dostarczeniu do Organizatora na adres: Happen House sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa, w ciągu 15 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia nawiązania połączenia telefonicznego zgodnie z pkt 34 (liczy się data złożenia/dostarczenia do Organizatora) następujących dokumentów:
- Wypełnionego i podpisanego formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu (dla laureata nagrody głównej) lub Załącznik nr 3 (dla laureata nagrody I, II i III stopnia),
- Oryginału Dowodu Zakupu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego, z numerem zgodnym z podanym podczas rejestracji do Loterii.
W przypadku składania tych dokumentów za pomocą przesyłki, winna ona być oznaczona dopiskiem „TAK smakuje wygrana”. Dokumenty, które zostaną złożone/dostarczone do Organizatora po 15 dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od nawiązania połączenia telefonicznego o którym mowa powyżej, nie są uwzględniane.

36. Jeżeli laureat nagrody głównej lub nagrody I, II, III stopnia nie spełnia warunków opisanych w pkt 35 Regulaminu lub okaże się, że Dowód Zakupu jest sfałszowany, wówczas nagroda przechodzi na osobę rezerwową, tzn.: w ciągu 5 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) po niespełnieniu przez laureata warunków podanych w pkt 35, przeprowadzona jest procedura opisana w pkt 33, 34 i 35 Regulaminu. W przypadku niespełnienia ww. warunków przez żadną z osób rezerwowych, nagroda nie jest wydawana i pozostaje w posiadaniu Organizatora, a prawo do nagrody ulega przepadkowi.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
37. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszej Loterii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200).

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
38. Nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru (zwana dalej „Komisją”) powołana przez Organizatora, działająca na podstawie wydanego przez niego Regulaminu, w skład której wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra Finansów.

OGŁASZANIE WYNIKÓW
39. Lista laureatów (imię, pierwsza litera nazwiska, miejscowość zamieszkania) publikowana jest sukcesywnie na stronie www.develey.pl po stwierdzeniu prawa do przyznania nagród w poszczególnych etapach i nagrody głównej.

WYDAWANIE NAGRÓD
40. Nagrody główne oraz nagrody I, II i III stopnia Organizator wysyła przesyłką pocztową lub kurierską najpóźniej do dnia 13.09.2019 r. na adres wskazany przez laureata na formularzu o którym mowa w pkt 35 Regulaminu.

41. Nagroda IV stopnia wysyłana jest laureatowi w postaci kodu, na adres e-mail wskazany przez laureata w formularzu o którym mowa w pkt 31, najpóźniej do dnia 13.09.2019 r. Kod ważny jest do 6-mcy od dnia otrzymania kodu. Aby zrealizować nagrodę w postaci rabatu na zakupy w e-sklepie develey, laureat musi dokonać zakupu na kwotę co najmniej 51 zł netto.

42. Nagrody nie podlegają wymianie na wartości pieniężne lub zamianie na inną nagrodę.

43. Na żądanie laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
44. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Loterii na piśmie, najpóźniej do dnia 30.09.2019 roku (data wpłynięcia reklamacji do Organizatora).

45. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (osobiście lub przesyłką rejestrowaną) na adres: Happen House sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa z dopiskiem „TAK smakuje wygrana – reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania.

46. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni, licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
47. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

48. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
49. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

50. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Loterii do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.develey.pl oraz www.taksmakujewygrana.pl. Na pisemne życzenie Uczestnika Loterii, otrzymuje on kopię Regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: Happen House sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa z dopiskiem „TAK smakuje wygrana - regulamin”.

51. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

Wysyłamy Twoje zgłoszenie